Privacy

De gegevens van het contactformulier neem ik op in mijn administratie en gebruik ik om u op de hoogte te houden van onder meer lestijden, voor facturatie en overige communicatie. De gegevens die u aan mij toevertrouwt speel ik niet door aan derden, tenzij dit nodig is. Daarvan stel ik u tijdig op de hoogte.  Desgewenst sluit ik hiervoor dan een verwerkersovereenkomst af. Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn lessen, dan wel op grond van wat voor de wet is vereist. Ik heb passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb en in mijn administratie is opgenomen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring, dan verneem ik dat graag via mijn contactformulier.