Algemene voorwaarden

Lesvoorwaarden Margitsmuziekles

Inschrijven

Het inschrijven verloopt via het websiteformulier op de website van Margitsmuziekles.nl Na deze volledige te hebben ingevuld, je akkoord bent gegaan met de Algemene Lesvoorwaarden en hebt verzonden, word je aanvraag in behandeling genomen. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Inschrijven betekent ook dat je akkoord gaat met de tarieven, zoals deze vermeld staan op de website. Je wordt na het verzenden van je inschrijfformulier zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor de eerste (proef)les.

Lesdata / vakanties

Het cursusjaar loopt zoveel mogelijk gelijk aan de vakanties van de basisscholen in Gouda (regio Midden-Nederland) en bestaat uit 38 lessen op jaarbasis. In de vakanties en op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. De data van de vakanties zijn terug te vinden op de website van Margitsmuziekles.nl
Lestijden kunnen in overleg veranderd worden.

Lesmateriaal

Tenzij anders wordt afgesproken zorgt de leerling zelf voor de aanwezigheid van een (eigen) instrument. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. Boeken, materialen en andere benodigdheden zijn niet bij de lestarieven inbegrepen.

Betaling / termijnen

Voor de afgesproken termijn wordt digitaal (PDF) een factuur gezonden aan het opgegeven e-mailadres, welke is vermeld op het inschrijfformulier. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient er betaald te zijn; op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Facturatie vindt altijd voorafgaand aan de afgesproken termijn plaats. Er kan gekozen worden uit verschillende termijnen. Per kwartaal, per half jaar of per jaar.
Voor leerlingen die ouder zijn dan 21 jaar moeten wij 21% BTW in rekening brengen. De prijzen die genoemd zijn op de website zijn inclusief 21% BTW.

Ziekte / afwezigheid leerling

Bij ziekte of afwezigheid van de leerling kan de les niet ingehaald worden. Wanneer een leerling ruim van tevoren weet dat hij/zij niet kan komen op een bepaalde les, kan – in overleg met de docent – geprobeerd worden de lestijd te verschuiven of de week erop een langere les te regelen. Er is geen garantie dat dit ook altijd lukt binnen het lesrooster van de docent. In geval van langdurige ziekte kunnen de lessen – in overleg met de docent –  tijdelijk stopgezet worden.

Ziekte / afwezigheid docente

Bij ziekte van de docente wordt er één week doorbetaald, na die ene week worden de lessen ingehaald
of in mindering gebracht op de factuur. In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt er
gezocht naar een vervanger. In geval van afwezigheid van de docente wordt in overleg
gezocht naar een geschikte vervangende tijd. Mocht het niet lukken een vervangende
tijd te vinden, dan wordt de les in mindering gebracht op de factuur.

Schade

Margitsmuziekles is niet aansprakelijk voor eventuele uit de muziekles
voortvloeiende persoonlijke schade of schade aan en/of het verdwijnen
van eigendommen, noch voor eventuele door de leerling veroorzaakte schade.

Opzegging

Inschrijving blijft geldig tot wederopzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand
voor het einde van de afgesproken (betalings)termijn. De uitschrijving wordt per e-mail bevestigd.

Privacy

De gegevens van het contactformulier neem ik op in mijn administratie en gebruik ik
om u op de hoogte te houden van onder meer lestijden, voor facturatie en overige
communicatie. De gegevens die u aan mij toevertrouwt speel ik niet door aan derden,
tenzij dit nodig is. Daarvan stel ik u tijdig op de hoogte.  Desgewenst sluit ik hiervoor
dan een verwerkersovereenkomst af. Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn lessen, dan wel op grond van wat voor de wet is vereist.
Ik heb passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u
ontvangen heb en in mijn administratie is opgenomen. Mocht u een klacht hebben over de
verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Heeft u een vraag over deze privacyverklaring, dan verneem ik dat graag via mijn contactformulier.

Je kunt de Algemene Voorwaarden ook hier downloaden.